Regulamin rezerwacji i wynajmu

REGULAMIN REZERWACJI I WYNAJMU APARTAMENTÓW SEASIDE DUNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu miejsc noclegowych w apartamentach Seaside Dune.

2. Regulamin jest umową najmu krótkoterminowego pomiędzy osobą dokonującą rezerwacji (Gościem) a właścicielem apartamentów (Wynajmującym). Umowa zostaje zawarta w momencie dokonania przez Gościa rezerwacji drogą elektroniczną lub telefonicznie.

3. Akceptacja warunków Regulaminu następuje w momencie dokonania przez Gościa rezerwacji i wpłaty zaliczki lub wpłaty całej należności za pobyt i jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu na warunkach w nim określonych.

Zasady rezerwacji i płatności

1. Rezerwacji miejsc noclegowych można dokonać:

- telefonicznie pod numerem: +48 509 705 517,

- poprzez przesłanie wiadomości e-maila na adres: kontakt@seasidedune.pl, podając: dane kontaktowe, datę przyjazdu i wyjazdu, liczbę Gości w apartamencie oraz otrzymanie potwierdzenia zgłoszonego terminu przez Wynajmującego,

- poprzez system rezerwacji online dostępny na stronie internetowej: www.seasidedune.pl,

- poprzez internetowe portale rezerwacyjne: Booking.com.

2. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zaliczki w wysokości 30% lub całości należnej kwoty, w terminie wyznaczonym w warunkach rezerwacji. Wysokość zaliczki może być też ustalona indywidualnie z Wynajmującym.

3. Pozostałą kwotę za wynajem należy uiścić na 5 dni przed przyjazdem, chyba, że ustalono inne zasady płatności z Wynajmującym.

4. Opłaty można dokonywać poprzez system płatności internetowych Paynow. Dostępne formy płatności: BLIK, szybki przelew bankowy, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

Mastercard and Visa

5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

6. Opłaty można również wykonać przelewem na rachunek bankowy:

- mBank: 69 1140 2004 0000 3002 8026 7041 w przypadku płatności złotówkowych,

- mBanku: IBAN: PL60 1140 2004 0000 3112 2205 1697, BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK w przypadku płatności w walucie innej niż PLN.

7. Nie ma możliwości płatności na miejscu.

8. Potwierdzenie rezerwacji Gość otrzymuje w terminie do 48 godzin od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Wynajmującego na wskazany podczas rezerwacji adres e-mail.

9. W przypadku braku wpłaty zaliczki w wysokości i w terminie wskazanym w warunkach rezerwacji, rezerwacja zostaje anulowana.

10. Wynajmujący może nie wyrazić zgody na wynajęcie apartamentu, jeżeli Gość przy wcześniejszym pobycie rażąco naruszył Regulamin korzystania z apartamentu.

Składowe ceny

1. Wszystkie podane ceny za rezerwację apartamentu są cenami brutto.

2. Cena za najem apartamentu obejmuje:

- pobyt w apartamencie dla maksymalnej, ustalonej podczas rezerwacji liczby osób w wybranym terminie,

- koszt zużytych przez Gości mediów (woda, energia, ogrzewanie),

- korzystanie z miejsca postojowego przypisanego do apartamentu,

- koszt sprzątania końcowego, w tym pranie pościeli i ręczników.

3. Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej. Wysokość opłaty klimatycznej i sposób jej uiszczenia należy ustalić z Wynajmującym.

4. Cena najmu nie obejmuje ubezpieczenia. Goście korzystają z usług na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku, w czasie całego pobytu Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.

Warunki odstąpienia i rezygnacji

1. Gość może odstąpić od umowy i anulować rezerwację.

2. W przypadku anulowania rezerwacji do 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu, Gość otrzymuje zwrot wpłaconej zaliczki lub całości wpłaconej kwoty.

3. W przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowanym terminem przyjazdu, wpłacona zaliczka nie jest zwracana lub zwracana jest wartość wpłaconej kwoty pomniejszona o 30% należnej kwoty za pobyt.

4. Wynajmujący dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Gość, chyba że Gość wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Zwrot płatności dokonywany jest w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji.

5. Gość, jako konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

Reklamacje/Zgłaszanie Usterek

1. Gość ma prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.seasidedune.pl lub dotyczącej warunków pobytu, standardów obsługi czy innych czynników, na które Wynajmujący ma wpływ. Gość ma prawo dochodzenia roszczeń z tytułu reklamacji, stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

2. Wszelkie reklamacje związane z wykonywaniem usług wynajmu apartamentów, w szczególności dotyczące usterek dostrzeżonych w trakcie pobytu Gościa powinny zostać przez niego niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu, pod rygorem ich nieuwzględnienia. Wynajmujący zobowiązuje się do zminimalizowania niedogodności lub usunięcia usterek najszybciej jak to będzie możliwe. Po dokonaniu napraw lub usunięciu niedogodności Gość zrzeka się prawa do innej rekompensaty ze strony Wynajmującego. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, które nie będą mogły być usunięte Wynajmujący dołoży starań, aby w miarę możliwości zaproponować Gościowi alternatywne rozwiązanie problemu.

3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w formie pisemnej na adres siedziby firmy Wynajmującego lub w formie elektronicznej na adres kontakt@seasidedune.pl, z wyłączeniem reklamacji dotyczących sytuacji opisanych w ust. 2.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie do 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia. Informacja o skutku rozpatrzenia reklamacji zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej.

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej szkody.

Wynajmujący:

PS CODE Piotr Szarata

ul. Chołoniewskiego 6/13, 85-127 Bydgoszcz

NIP: 9532207226, REGON: 386660823

Regulamin korzystania z apartamentu

1. Do korzystania z apartamentu uprawnione są wyłącznie osoby zgłoszone w dniu przekazania apartamentu. Najemca nie może przekazywać go innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.

2. Apartament wyposażony jest w system umożliwiający samodzielne zakwaterowanie. Na terenie obiektu nie ma recepcji. Najpóźniej w dniu przyjazdu Najemna otrzymuje szczegółowe informacje dotyczące zakwaterowania.

3. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00, a kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Życzenie przedłużenia pobytu poza umówiony okres, Najemca powinien zgłosić Właścicielowi apartamentu co najmniej na dzień przed umówionym upływem terminu najmu apartamentu. Właściciel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przekazanych mu kluczy i pilota do szlabanu w dniu wyjazdu, w skrytce znajdującej się w budynku.

5. Właściciel nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w apartamencie.

6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia, Właściciel obciąży Najemcę opłatą 500 zł za odświeżenie apartamentu.

7. Zachowanie Najemcy i innych osób korzystających z apartamentu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych osób mieszkających na terenie całego obiektu.

8. W apartamencie, na balkonie oraz na terenie całego obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00

9. Najemca zobowiązany jest do korzystania z apartamentu i miejsca postojowego zgodnie z jego przeznaczeniem i nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów wyposażenia. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

10. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić niezwłocznie Właścicielowi apartamentu bezpośrednio przy zakwaterowaniu w apartamencie. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.

11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe bezwzględnie zabronione jest:

- palenie papierosów w apartamencie,

- grillowanie na balkonie,

- używanie jakichkolwiek przyrządów lub aparatów mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, palników gazowych oraz świec, itp.,

- wnoszenie do apartamentu materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych, itp.

12. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania apartamentu oraz jego zwrotu w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych oraz wyniesienia śmieci.

13. Najemca jest zobowiązany do segregowania śmieci.

14. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty rzeczy wartościowych pozostawionych w apartamencie lub ich uszkodzenie.

15. Każdorazowo opuszczając apartament, Najemca powinien zabezpieczyć apartament poprzez zamknięcie okien i drzwi wejściowych.

16. Najemca zobowiązany jest sprawować staranną pieczę nad przekazanymi mu kluczami i pilotem do szlabanu, umożliwiającego wjazd na teren obiektu. W przypadku zgubienia kluczy do apartamentu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie 100 zł. Natomiast w przypadku zgubienia pilota do szlabanu Najemca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w kwocie 200 zł.

17. Apartament nie może być zamieszkały przez większą liczbę osób, niż zgłoszona w rezerwacji. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela apartamentu większej liczby osób w apartamencie, Najemca uiszcza dodatkową opłatę w wysokości 100 zł od osoby za każdy dzień pobytu.

18. Wjazd na teren obiektu i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wskazanych przez Właściciela apartamentu. Parking jest bezpłatny, monitorowany i niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy, ani znajdujące się w nich mienie.

19. Na terenie obiektu znajdują się bezpłatne, monitorowane i niestrzeżone rowerownie. Miejsca są nienumerowane i możliwe jest pozostawianie rowerów przez Najemcę na dostępnych (wolnych) miejscach podczas pobytu w apartamencie.

20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznej zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz niezwłocznego opuszczenia apartamentu.

Możemy pochwalić się doskonałymi recenzjami

Zobacz, co najbardziej podobało się Gościom